Wynik badań naukowców z Michigan

Zakres tych badań był jak dotąd ograniczony, co nie tyle zasługuje na krytykę, ile wskazuje na konieczność ostrożnego interpretowania ich rezultatów. Pośród firm badanych było jedno przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo kolejowe, fabryka samochodów oraz przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. W każdym z nich przebadano kilka grup pracowników, przy czym wszystkie były na pierwszym szczeblu hierarchii ponad robotnikami. Badano więc kierowników na najniższym szczeblu struktury organizacyjnej.

Read the rest of this entry »

WYBÓR PRZESŁANEK PLANISTYCZNYCH CZ. II

W doborze przesłanek planistycznych ważnych ze strategicznego punktu widzenia, przedsiębiorstwo musi powiązać swój zasadniczy program z tymi elementami, które wpływają na niego najbardziej. Dla większości przedsiębiorstw czynnikiem ograniczającym są przesunięcia cykli koniunkturalnych, chociaż są i takie przedsiębiorstwa, (na przykład pewne przedsiębiorstwo wodociągowe w małym miasteczku Nowej Anglii), dla których ten czynnik jest stosunkowo mało ważny. Trudno przypuścić, aby ruchu cen i ich wahań nie uznano za element ograniczający dla każdego prawie przedsiębiorstwa. Większość przedsiębiorstw będzie również zainteresowana wzrostem zaludnienia i lokalizacją. O uniwersalności pewnych przesłanek planistycznych, o ich empirycznie dowiedzionej strategiczności wnioskować można z różnego rodzaju badań dokonywanych przez przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzone w 1957 roku w 56 przedsiębiorstwach różnych typów i wielkości wykazały, że 24 z nich dokonywało własnymi siłami przewidywań ekonomicznych, choć zakres tych prac był różny w różnych przedsiębiorstwach h Spośród ogólnej liczby przedsiębiorstw 21 dokonywało przewidywań siły nabywczej konsumentów, 17 badało trendy przemysłowe, 16 przewidywało ilość klientów (przewidywania firm kupujących od podobnych im przedsiębiorstw), 15 zajmowało się statystyką ludności, 11 — dochodem narodowym, a 10 — nowymi’ inwestycjami, podczas gdy tylko w czterech przypadkach przewidywania dotyczyły cen, a w trzech — zatrudnienia. Wyniki tych badań stanowią interesujący kontrast z wcześniejszymi badaniami przeprowadzonymi w roku 1950. Te badania wykazały, że spośród 27 przedsiębiorstw dokonujących własnych badań ekonomicznych 23 zajęło się przewidywaniem ogólnych warunków rynkowych, 23 — prognozami przemysłowymi, 20 — cenami surowców, a 17 — cenami wyrobów gotowych 2. Tę znaczną zmianę, w której widać odejście od wskaźników ogólnokrajowych zawdzięczać można chyba efektywności administracji państwowej w kontrolowaniu działalności gospodarczej wzrostowi umiejętności zarówno administracji państwowej, jak i prywatnych przedsiębiorstw w przewidywaniu czynników ekonomicznych, co sprawia, że czynienie przewidywań przez poszczególne przedsiębiorstwa nie jest już tak niezbędne.

Read the rest of this entry »

Wybór momentu wydawania poleceń

Charakterystyczne dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw jest to, że polecenia dotyczące podjęcia pewnych działań wydaje się w momencie nakładania na pracowników pewnych obowiązków, zmiany ich zakresu lub zmiany ich charakteru. Nie powstaje więc kwestia formalności poleceń czy formy ich wydawania. W przypadkach, gdy specjalne obowiązki wybiegają poza normalny zakres działania pracownika, duże przedsiębiorstwa wydają takie polecenia na piśmie. Tego rodzaju postępowanie zapewnia, że nadzwyczajność zadania zostanie zrozumiana i ułatwia pracę podwładnemu, który dostał polecenie do jego wykonania. W małych, dobrze zorganizowanych przedsiębiorstwach, w których istnieją ścisłe powiązania poszczególnych szczebli zarządzania, tego rodzaju polecenia o podjęciu nadzwyczajnych obowiązków będą raczej przekazywane ustnie.

Read the rest of this entry »

Ważność planowania z punktu widzenia kontroli

Ekonomikę planowania najłatwiej jest zrozumieć śledząc proces produkcji. Kto obserwował montaż samochodów w jednym z wielkich przedsiębiorstw tej branży, był niewątpliwie pod wrażeniem sprawności, z jaką części i !podzespoły łączy się w wyrób gotowy. Podwieszone urządzenia transportowe przenoszą żółtą karoserię, inne — części tego samego koloru. Odpowiedni silnik czy akcesoria znajdują się w określonym miejscu w dokładnie oznaczonym czasie. Czynności tych nie można by było wykonać bez drobiazgowego planowania bez takiego planowania produkcja samochodów byłaby chaotyczna, a koszt jej niezwykle wysoki. Mimo że każdy kierownik zdaje sobie sprawę z absolutnej konieczności planowania i jego ekonomicznych efektów na szczeblu produkcyjnym, zadziwiające jest, że planowanie w innych, równie ważnych lub nawet ważniejszych dziedzinach często pozostawia się przypadkowi lub uznaniu jednostki.

Read the rest of this entry »

Utrzymanie właściwego poziomu wzajemnego zaufania

Utrzymanie właściwego poziomu wzajemnego zaufania należy do obowiązków kierownika. Jeśli jest to człowiek zdolny, ma on dwojaką przewagę nad swymi podwładnymi. Ma on władzę i autorytet wynikający z długotrwałej pracy na stanowisku oraz pewność, że stanowisko swe zawdzięcza wyższym kwalifikacjom.

Read the rest of this entry »

Ułatwianie koordynacji działania podległego personelu.

Kierowanie podwładnymi nastręcza trudności, jeśli stworzy się warunki, w których koordynacja działania staje się łatwa i naturalna. Kierownik umiejący przekonać swoich pracowników, aby przygotowali taki klimat, będzie miał ułatwione zadanie z kierowaniem nimi.

Read the rest of this entry »

Trendy ludnościowe

Jednym z najlepszych wskaźników dotyczących przyszłego rynku są dla przedsiębiorstw oceny tendencji struktury ludnościowej pod względem ilości, grup wieku i rozmieszczenia. Niejednokrotnie trudno jest dokładnie określić oddziaływanie zmian w strukturze ludności na zbyt danego wyrobu lub produkcji pojedynczego przedsiębiorstwa, są jednak grupy wyrobów, w przypadku których populacja jest podstawowym wskaźnikiem określającym zapotrzebowanie.

Read the rest of this entry »

TECHNIKI KIEROWANIA

Przewodzenie i nadzorowanie personelu polega w gruncie rzeczy na sprawnym przekazywaniu informacji. Podstawowym celem kierowania jest szkolenie podwładnych, przekazywanie im informacji, nadzorowanie ich pracy oraz metod stosowanych przy jej wykonywaniu, a wreszcie podejmowanie akcji wpływających na usprawnienie wykonawstwa. Działanie kierownika jest siłą rzeczy ograniczone aktualnymi możliwościami przekazywania informacji. W ramach tych ograniczeń dobór stosowanej przez niego techniki będzie również zależeć od charakteru poszczególnych pracowników oraz aktualnej sytuacji.

Read the rest of this entry »

SZCZEGÓLNA EFEKTYWNOŚĆ PRZYUCZANIA

Przyuczaniu jako środkowi umożliwiającemu podwładnym doskonalenie ich umiejętności w kierowaniu poświęcono w literaturze wiele uwagi. Nacisk jaki kładzie się na tę metodę mógłby prowadzić do przypuszczenia, że ta technika jest nowym odkryciem. W rzeczywistości przyuczanie jest prawdopodobnie tak stare, jak sama ludzkość i jest integralną częścią umiejętności nauczania stosowanych przez wszystkich ludzi, począwszy od matek, a skończywszy na kierownikach.

Read the rest of this entry »

STOSUNEK PODWŁADNYCH DO SPRAWY PRZEWODZENIA

Brak przekonywających wyników badań nad przewodzeniem z punktu widzenia cech charakteru oraz niedoskonałość podejścia sytuacyjnego doprowadziły F. H. Sanforda do konkluzji, że efektywność przewodzenia zależy w dużej mierze od postawy podwładnych 8. Wyszedł on z założenia, że pracownicy mają pewne podstawowe potrzeby i chętnie zgodzą się na to, aby pozostawać w zależności od przywódcy, który w optymalny sposób zapewni im zaspokojenie tych potrzeb. Jeśli założenie to jest słuszne, działalność i zachowanie się przywódcy można by badać uwzględniając jego wysiłki zmierzające do zaspokojenia potrzeb osób, którym przewodzi.

Read the rest of this entry »

SKF Industries

Innym jeszcze wariantem przygotowania prognozy jest procedura stosowana w SKF Industries. Tak jak i w poprzednio omówionym przypadku, w przedsiębiorstwie tym przygotowuje się trzy prognozy zbytu. Jednak w SKF jedną prognozę opracowują specjaliści w dziale zbytu biura głównego przedsiębiorstwa, drugą — dział badań handlowych, a trzecią — terenowi agenci handlowi. Zestaw trzech prognoz otrzymuje następnie kierownik działu zbytu, który po wyjaśnieniu punktów sprzecznych przekazuje cały materiał dyrektorowi d/s zbytu. Ten sprawdza lub modyfikuje przedłożoną prognozę i po jego zatwierdzeniu prognoza stanowi podstawę planowania działalności przedsiębiorstwa. Procedurę stosowaną w SKF wyjaśnia rysunek 16.

Read the rest of this entry »

Rozwój wiedzy psychologicznej w dziedzinie motywacji

Wszyscy trzej przywódcy mogą jednak mylić się w ocenie czynników rzeczywiście wchodzących w grę. Każdy z nich mógłby dobrać złą formę motywacji. Przewodzenie gubi się często w tego rodzaju próżni. Jednak najskuteczniejszą metodą motywowania jest zapewnianie o zaspokajaniu podstawowych potrzeb ludzi. Gdy poszerzy się zakres wiedzy na temat psychologii indywidualnej i rozwiną się umiejętności wykorzystywania jej w pracy z grupą, przewodzenie będzie może wymagać nie tyle różnych umiejętności, ile indywidualnego traktowania poszczególnych osób. Badanie problemów przewodzenia przejdzie może z obecnego etapu podkreślania cech osobowości przywódcy do położenia właściwego nacisku na potrzeby podwładnych. w Ibid.

Read the rest of this entry »

RÓŻNORODNOŚĆ PLANÓW CZ. III

Sil przedsiębiorcom jednak satysfakcję sprawia rozwijanie przedsiębiorstwa nawet jeżeli w trakcie tego procesu maleją zysiki. Kierowanie się takimi motywami może w efekcie na dłuższą metę !przyczynić się do maksymalizowania zysków chociaż znane są przypadki, gdzie to nie nastąpiło.

Read the rest of this entry »

Różnorodność kierunków polityki jest w praktyce nieograniczona.

Jako przykład może posłużyć polityka przedsiębiorstwa oparta na awansowaniu na stanowiska kierownicze pracowników przedsiębiorstwa, dbałość o przestrzeganie zasad etyki handlowej, konkurowanie na zasadzie cen, określenie absolutnie stałych cen, rezygnacja z działalności rynkowej na rzecz działalności na cele militarne lub unikanie przesadnej reklamy. Wydział może na przykład stosować politykę angażowania do pracy osób wyłącznie z technicznym wykształceniem, ścisłego przestrzegania godzin przerwy obiadowej lub namawiania pracowników do wysuwania propozycji usprawnień.

Read the rest of this entry »