Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Poziom cen

Jedną z najważniejszych przesłanek w przewidywaniach na przyszłość jest kształtowanie się cen oraz ich oddziaływanie na ga- łęzie przemysłu i poszczególne przedsiębiorstwa. Przewidywań poziomu cen na krótkie okresy czasu można dokonywać z dostateczną dokładnością. Dla okresów przekraczających kilka lat określenie kierunku, w jakim rozwiną się ceny, nie jest jednak takie łatwe. Pod niektórymi jednakże względami przewidywania dotyczące cen ,są na ogół łatwiejsze obecnie niż ‚kilkadziesiąt lat temu, głównie ze względu na olbrzymią rolę jaką odgrywa polityka fiskalna państwa. Nie jest jednak łatwo w ich kształtowaniu przewidzieć deficyty lub nadwyżki, które w poważny sposób oddziałują na układ cen.

Read the rest of this entry »

Poszukiwanie i analiza różnych możliwych kierunków działania

Ustalone i przyjęte przesłanki planistyczne mogą dobrze służyć tylko tym kierownikom, którzy wiedzą o ich istnieniu. Tak więc jak i w innych dziedzinach pracy kierowniczej ważne jest tu, aby przesłanki planistyczne były we właściwy sposób rozpowszechnione na wszystkich szczeblach organizacji. Nie znaczy to, że konieczne jest przekazywanie wszystkich przesłanek wszystkim kierownikom. Konieczne jest jednak zaznajomienie każdego kierownika z tymi przesłankami, które potrzebne mu są do sporządzania właściwego i skoordynowanego planu pracy.

Read the rest of this entry »

Polityka fiskalna państwa

Z problemem zakupów państwowych ściśle wiąże się sprawa wpływu polityki finansowej i podatkowej państwa na przedsiębiorstwa. Gdy wydatki rządu federalnego stanowiły mniej niż 5°/o dochodu narodowego, a tak było trzydzieści lat temu, wpływ polityki finansowej państwa na przedsiębiorstwa był o wiele mniejszy niż w ostatnim dziesięcioleciu, gdy wydatki te doszły do około 20°/o. Gdy administracja państwowa zaczyna odgrywać główną rolę w dystrybucji dochodów, opodatkowaniu i inwestycjach, każdy dyrektor przedsiębiorstwa w kraju musi w praktyce uwzględniać w swoich założeniach planistycznych politykę fiskalną państwa.

Read the rest of this entry »

OKREŚLONA SYTUACJA A PROBLEM PRZEWODZENIA CZ. II

Eksperymenty te mają wpływ na sytuacyjną teorię dotyczącą pojawiania się przywódców. Implikują one, że przywódcą jest siłą rzeczy ta osoba, która ma maksymalny zasób użytecznych informacji, a z drugiej strony przywódca może się nie pojawić, jeśli wszyscy mają jednakowy dostęp do źródeł informacji. Stąd też pojawienie się przywódcy można przewidzieć w zależności od rodzaju systemu informacji, a osoby zarówno w organizacji formalnej jak i nieformalnej, można zgrupować tak, że ułatwi to pojawienie się tej samej osoby w roli przywódcy.

Read the rest of this entry »

Ocenianie cech przywódców

Wreszcie przywódca musi doceniać znaczenie współdziałania. Ci, którzy w efektywny sposób spełniają rolę przywódców są — zgodnie z definicją — osobami, które potrafiły nakłonić grupę do współdziałania. Teoretycy nie mogą jednak na podstawie tych doświadczeń oceniać, czy przywódcy ci potrafią udzielać się społecznie. Nie stwierdzono bowiem związku między tymi czynnikami.

Read the rest of this entry »

Rejestracja firmy jest konieczna

Rozpoczęcie działań biznesowych oznacza konieczność rejestrowania firmy. Każda firma daje dochód i jest źródłem pieniędzy, każda jest tym, co najważniejsze dla klientów. Firm jest sporo, ale każda musi zacząć od odwiedzin w ZUS, NFZ, Urzędzie Skarbowym. Musi nadać pożądany kształt swojej działalności gospodarczej. Klienci znakomicie o tym wiedzą i dlatego posiadają wiele różnych sposobów działania. Na pewno godnie można prowadzić niejedną firmę, rozwijać ją, dbać o jej kształt. Read the rest of this entry »

Dochodzenie odszkodowań pomaga klientom

Odszkodowanie jest sprawą starą jak świat. Dochodzenie odszkodowań pomaga w trudnych sprawach. Gdy ofiara wypadku drogowego ucierpiała i potrzebuje pieniędzy na leczenie, wówczas może dochodzić odszkodowania. Dodatkowe pieniądze nie są jałmużną, lecz rekompensatą za utracone zdrowie, rehabilitację, utratę zarobków. Niejedna osoba takich pieniędzy bardzo potrzebuje i koniecznie chce je otrzymać. Klienci wiedzą dzisiaj jak występować o odszkodowanie. Nie tylko w razie wypadku, lecz także w sytuacji zapłaty za nieudane wczasy. Wystarczy, że hotel jest kiepski, do plaży dalej niż napisano w ofercie, jedzenie było niesmaczne, pilot niekompetentny, autokar zdezelowany. Wszystkie te usterki są podstawą do wystąpienia o odszkodowanie. Klienci potrzebują takich odszkodowań, które są dodatkowymi pieniędzmi i wyrównują wszelkie niedogodności. Na pewno warto poprosić o odszkodowanie, które jest osłodą trudnych chwil i pomaga wielu osobom w skomplikowanych sytuacjach. Można domagać się także odszkodowania od sąsiada, który zalał nasze mieszkanie lub sklepu, który sprzedał nam towar kiepskiej jakości. Klienci doskonale wiedzą, co należy im się w takich sytuacjach. Z tego powodu zachęcamy do starania o odszkodowania, bo bez niego o wiele trudniej jest wyrównać sobie niedogodności, opłacić leczenie, doznać szeroko rozumianej satysfakcji. Dobre odszkodowanie to dzisiaj podstawa. Na pewno warto zadbać o odszkodowanie za wszelkie działania, które szkodzą ludziom i nie są dla nich sprawą bynajmniej łatwą oraz nieodzowną.

Ocena różnych możliwych kierunków działania

Company nie tylko przebadała ceny dostaw elektryczności w różnych częściach kraju, możliwości najkorzystniejszej lokalizacji, koszty transportu surowców i wyrobów gotowych, koszty założenia sieci elektrycznej i inne czynniki, które można było wyrazić w liczbach, lecz również przeanalizowała dokładnie takie nieuchwytne zjawiska, jak na przykład ewentualne oddziaływanie powstanie fabryki na opinie miejscowej ludności, czy sprawę podjęcia ryzyka wybudowania własnej elektrowni dla zasilania huty.

Read the rest of this entry »

Ocena oparta na opiniach personelu zbytu

Metoda ta opiera się oczywiście na założeniu, że osoby, które z racji, swej pracy znajdują się blisko rynku, znają go najlepiej. Uważa się, że zaletą tej metody jest również to, że (przynajmniej we wstępnej fazie) opiera się na przewidywaniach osób, które w przyszłości będą musiały wykonywać wynikające z tych przewidywań zadania. Na korzyść jej przemawia i to, że ocen dokonuje duży zespół ludzi, co daje większe możliwości uzyskania trafnych przewidywań, które w dodatku można zastosować do poszczególnych wyrobów, klientów lub okręgów.

Read the rest of this entry »

Naruszanie zasad otwartej konkurencji w awansowaniu

Naruszanie zasad otwartej konkurencji w awansowaniu doprowadziło wiele przedsiębiorstw do mianowania na kierownicze stanowiska osób, których umiejętności były wątpliwe. Mimo że względy ‚Społeczne przemawiają za awansowaniem kierowników spośród personelu przedsię- borstwa, zwierzchnik odpowiedzialny za awanse musi umieć obronić się przed tego rodzaju naciskami wtedy, gdy istnieje możliwość zaangażowania z zewnątrz lepszego kandydata. Gdy tak nie postępuje, znaczy to, że nie ma możliwości wywiązywania się ze swoich obowiązków wobec akcjonariuszy, personelu przedsiębiorstwa i ogółu społeczeństwa interesy ich nie mogą być bowiem we właściwy sposób strzeżone przez miernotę.

Read the rest of this entry »

Kontrola państwowa a swoboda działania przedsiębiorstw

Sprawa stabilizacji politycznej ważna jest również w polityce wewnętrznej. W wielu krajach Europy niepewność wewnętrznej sytuacji politycznej w powiązaniu z niepewnością sytuacji światowej spowodowała olbrzymie trudności w planowaniu przedsiębiorstw. W Stanach Zjednoczonych charakter administracji państwowej, stanowej czy lokalnej oraz zdecydowanie w kierunkach polityki różnorodnych jednostek prawodawczych wpływa na politykę przedsiębiorstw. Gdy warunki cechuje niepewność, planowanie przedsiębiorstw jest w dużym stopniu utrudnione.

Read the rest of this entry »

Komisje oceniające

Uwzględniane w ocenie czynnniki różnią się nie tylko co do charak- teru, lecz i pod względem jakości. Im wyższe jest stanowisko ocenianego, tym trudniej jest mierzyć efektywność jego pracy, tym samym osoby oceniające nie mają wystarczającej liczby wskaźników. Przed wydawaniem ocen niesprawiedliwych i kierowaniem się osobistymi animozjami można zabezpieczyć się zwiększając liczbę członków komisji oceniającej.

Read the rest of this entry »

Komisje i rady kierowników niższego szczebla

Komisje i rady kierowników niższego szczebla stosowane jako metoda szkolenia znane są pod nazwą kierownictwa wieloosobowego5. Komisje te składają się z pewnej liczby kierowników średniego szczebla, dobranych na zasadzie merytorycznej oceny. Spotykają się oni regularnie w celu rozważenia wszelkich projektów dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Uzgodnienia tej „grupy pomysłów” przekazywane są wyższemu stopniem kierownikowi, który może je przyjąć, odrzucić, zwrócić do dalszego opracowania lub przesłać do dyrekcji. Zalety tego rodzaju szkolenia polegają na tym, że członkowie grupy poszerzają swoje poglądy i pogłębiają swe zainteresowanie działalnością przedsiębiorstwa,

Read the rest of this entry »

Kilka wariantów gospodarki USA na rok 1960

Wychodząc od obliczenia globalnej produkcji kraju w raporcie tym przedstawiono kilka wariantów gospodarki USA na rok 1960 opartych o analizę trendów i przypuszczeń, wśród których najważniejsze było przypuszczenie, że wydatki zbrojeniowe osiągną sumę 40 miliardów do-

Read the rest of this entry »