Rotacja na stanowiskach przeznaczonych do doskonalenia

Trzecia koncepcja opiera się na wytypowaniu pewnych stanowisk kierowniczych na tym samym poziomie w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, ‚jako miejsc szkolenia, przez które sukcesywnie przechodzą kandydaci. Mimo że stanowiska takie są integralną częścią struktury organizacyjnej, a więc i stanowiskami kierowniczymi, są one zarezerwowane wyłącznie dla kandydatów na kierowników i nie mogą być obejmowane przez inne osoby. Cel tego rodzaju rotacji stanowisk polega na zapewnieniu osobom szkolonym możliwości zdobywania praktycznego doświadczenia kierowniczego na różnych stanowiskach w różnych oddziałach.

Read the rest of this entry »

Rotacja na stanowiskach kierowniczych

Tak jak i przy innych rodzajach rotacji stanowisk, tego rodzaju system, podobnie jak i inne systemy oparte na rotacji, nie rozwiązują trudności ze znalezieniem stałego zatrudnienia dla przeszkolonego kandydata. Prowadzi ono również do niezadowolenia pracowników kilku wydziałów. Największym jednak minusem jest rodzaj przeszkolenia, jakie otrzymuje kandydat. Istnieje duża różnica między wysoko postawionym „chłopcem na posyłki”, a pomocnikiem dokonującym analiz i udzielającym porad zainteresowanym kierownikom. Jeśli stanowisko zastępcy daje tę drugą możliwość, jest ono oczywiście doskonałym sposobem szkolenia.

Read the rest of this entry »

Rodzaje technik nadzorowania

Najważniejszymi zaletami ustnego komunikowania się jest oszczędność czasu oraz większa możliwość wzaj emnego zrozumienia się. Cechy te są wspólne rozmowom osobistym „twarzą w twarz” i telefonicznym. Wyniki rozmów telefonicznych są lepsze, jeśli osoby rozmawiające znają się już dobrze osobiście4. Stwarza to korzystne warunki dla szybkiego załatwiania wielu spraw, ponieważ obie strony mogą wyobrazić sobie siebie nawzajem. Jednak i w kontaktach osobistych wynikają różne nieporozumienia. Może to być wynikiem niezrozumienia jednej osoby przez drugą, mogą to być trudności natury semantycznej lub zahamowania wynikające z różnic w zajmowanych stanowiskach. Nie ma jednak lepszego sposobu zlikwidowania tego rodzaju trudności niż bezpośrednia rozmowa. Wiele osób twierdzi, że zrozumienie u rozmówcy łatwiej jest stwierdzić przez „błysk w oku” niż słowa.

Read the rest of this entry »

Przywódcy są na ogół dojrzali umysłowo i emocjonalnie

Dobre posługiwanie się językiem jest koniecznym warunkiem porozumiewania się, nic więc dziwnego, że przywódcy na ogół wypowiadają się płynnie i przejrzyście. Jest to potrzebne do wyjaśniania członkom grupy celów — zarówno przedsiębiorstwa jak i ich własnych — oraz do przekonania grupy, że jej potrzeby będą zaspokajane, jeśli działać będzie mając na względzie osiągnięcie celu przedsiębiorstwa.

Read the rest of this entry »

PRZESŁANKI ZEWNĘTRZNE: OGÓLNE WARUNKI DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

W tym podrozdziale ókreślimy pewne podstawowe cechy charakte- rystczne ogólnych warunków, w jakich działa przedsiębiorstwo. Wiele z tych przesłanek można będzie zastosować w przedsięwzięciach o charakterze nieprzemysłowym i niehandlowym, choć niektóre nie omówione tu aspekty ogólnych warunków działalności będą ważne dla przedsięwzięć takich nawet, jak kościół, uniwersytet, instytucja charytatywna czy polityczna.

Read the rest of this entry »

Programy są kompleksem

Programy. Programy są kompleksem, na który składają się kierunki polityki i procedury, zazwyczaj popartym niezbędnymi budżetami kapitałowymi i operacyjnymi, celem których jest nadanie pewnego kierunku działaniu. Programy mogą być tak rozbudowane, jak na przykład program General Petroleum Company z roku 1952, w którym zakładano budowę rafinerii na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku kosztem 35 milionów dolarów, czy program Forda z roku 1946 dotyczący podnoszenia kwalifikacji mistrzów i zwiększenia ich roli w przedsiębiorstwie. Mogą to być również programy tak wycinkowe, jak ten opracowany przez pewnego mistrza w zakładzie produkującym części maszyn rolniczych, w którym mistrz zakładał podniesienie morale podległych mu robotników.

Read the rest of this entry »

Pozytyume podejście do delegowania uprawnień

Kierownicy wyższego szczebla delegujący we właściwy sposób uprawnienia podwładnym, widzą swoje funkcje kierownicze w zupełnie inny sposób. Ich osobiste bezpieczeństwo na zajmowanym stanowisku nie stanowi dla nich problemu. Darzą zaufaniem swoich podwładnych dobranych dzięki odpowiedniej selekcji i okresowym ocenom. Swoje zasługi dla przedsiębiorstwa widzą więc m. in. w szkoleniu kadry przyszłych kierowników.

Read the rest of this entry »

Poziom cen

Jedną z najważniejszych przesłanek w przewidywaniach na przyszłość jest kształtowanie się cen oraz ich oddziaływanie na ga- łęzie przemysłu i poszczególne przedsiębiorstwa. Przewidywań poziomu cen na krótkie okresy czasu można dokonywać z dostateczną dokładnością. Dla okresów przekraczających kilka lat określenie kierunku, w jakim rozwiną się ceny, nie jest jednak takie łatwe. Pod niektórymi jednakże względami przewidywania dotyczące cen ,są na ogół łatwiejsze obecnie niż ‚kilkadziesiąt lat temu, głównie ze względu na olbrzymią rolę jaką odgrywa polityka fiskalna państwa. Nie jest jednak łatwo w ich kształtowaniu przewidzieć deficyty lub nadwyżki, które w poważny sposób oddziałują na układ cen.

Read the rest of this entry »

Poszukiwanie i analiza różnych możliwych kierunków działania

Ustalone i przyjęte przesłanki planistyczne mogą dobrze służyć tylko tym kierownikom, którzy wiedzą o ich istnieniu. Tak więc jak i w innych dziedzinach pracy kierowniczej ważne jest tu, aby przesłanki planistyczne były we właściwy sposób rozpowszechnione na wszystkich szczeblach organizacji. Nie znaczy to, że konieczne jest przekazywanie wszystkich przesłanek wszystkim kierownikom. Konieczne jest jednak zaznajomienie każdego kierownika z tymi przesłankami, które potrzebne mu są do sporządzania właściwego i skoordynowanego planu pracy.

Read the rest of this entry »

Polityka fiskalna państwa

Z problemem zakupów państwowych ściśle wiąże się sprawa wpływu polityki finansowej i podatkowej państwa na przedsiębiorstwa. Gdy wydatki rządu federalnego stanowiły mniej niż 5°/o dochodu narodowego, a tak było trzydzieści lat temu, wpływ polityki finansowej państwa na przedsiębiorstwa był o wiele mniejszy niż w ostatnim dziesięcioleciu, gdy wydatki te doszły do około 20°/o. Gdy administracja państwowa zaczyna odgrywać główną rolę w dystrybucji dochodów, opodatkowaniu i inwestycjach, każdy dyrektor przedsiębiorstwa w kraju musi w praktyce uwzględniać w swoich założeniach planistycznych politykę fiskalną państwa.

Read the rest of this entry »

OKREŚLONA SYTUACJA A PROBLEM PRZEWODZENIA CZ. II

Eksperymenty te mają wpływ na sytuacyjną teorię dotyczącą pojawiania się przywódców. Implikują one, że przywódcą jest siłą rzeczy ta osoba, która ma maksymalny zasób użytecznych informacji, a z drugiej strony przywódca może się nie pojawić, jeśli wszyscy mają jednakowy dostęp do źródeł informacji. Stąd też pojawienie się przywódcy można przewidzieć w zależności od rodzaju systemu informacji, a osoby zarówno w organizacji formalnej jak i nieformalnej, można zgrupować tak, że ułatwi to pojawienie się tej samej osoby w roli przywódcy.

Read the rest of this entry »

Ocenianie cech przywódców

Wreszcie przywódca musi doceniać znaczenie współdziałania. Ci, którzy w efektywny sposób spełniają rolę przywódców są — zgodnie z definicją — osobami, które potrafiły nakłonić grupę do współdziałania. Teoretycy nie mogą jednak na podstawie tych doświadczeń oceniać, czy przywódcy ci potrafią udzielać się społecznie. Nie stwierdzono bowiem związku między tymi czynnikami.

Read the rest of this entry »

Rejestracja firmy jest konieczna

Rozpoczęcie działań biznesowych oznacza konieczność rejestrowania firmy. Każda firma daje dochód i jest źródłem pieniędzy, każda jest tym, co najważniejsze dla klientów. Firm jest sporo, ale każda musi zacząć od odwiedzin w ZUS, NFZ, Urzędzie Skarbowym. Musi nadać pożądany kształt swojej działalności gospodarczej. Klienci znakomicie o tym wiedzą i dlatego posiadają wiele różnych sposobów działania. Na pewno godnie można prowadzić niejedną firmę, rozwijać ją, dbać o jej kształt. Read the rest of this entry »

Dochodzenie odszkodowań pomaga klientom

Odszkodowanie jest sprawą starą jak świat. Dochodzenie odszkodowań pomaga w trudnych sprawach. Gdy ofiara wypadku drogowego ucierpiała i potrzebuje pieniędzy na leczenie, wówczas może dochodzić odszkodowania. Dodatkowe pieniądze nie są jałmużną, lecz rekompensatą za utracone zdrowie, rehabilitację, utratę zarobków. Niejedna osoba takich pieniędzy bardzo potrzebuje i koniecznie chce je otrzymać. Klienci wiedzą dzisiaj jak występować o odszkodowanie. Nie tylko w razie wypadku, lecz także w sytuacji zapłaty za nieudane wczasy. Wystarczy, że hotel jest kiepski, do plaży dalej niż napisano w ofercie, jedzenie było niesmaczne, pilot niekompetentny, autokar zdezelowany. Wszystkie te usterki są podstawą do wystąpienia o odszkodowanie. Klienci potrzebują takich odszkodowań, które są dodatkowymi pieniędzmi i wyrównują wszelkie niedogodności. Na pewno warto poprosić o odszkodowanie, które jest osłodą trudnych chwil i pomaga wielu osobom w skomplikowanych sytuacjach. Można domagać się także odszkodowania od sąsiada, który zalał nasze mieszkanie lub sklepu, który sprzedał nam towar kiepskiej jakości. Klienci doskonale wiedzą, co należy im się w takich sytuacjach. Z tego powodu zachęcamy do starania o odszkodowania, bo bez niego o wiele trudniej jest wyrównać sobie niedogodności, opłacić leczenie, doznać szeroko rozumianej satysfakcji. Dobre odszkodowanie to dzisiaj podstawa. Na pewno warto zadbać o odszkodowanie za wszelkie działania, które szkodzą ludziom i nie są dla nich sprawą bynajmniej łatwą oraz nieodzowną.